Splošni Pogoji Poslovanja

POTOVANJA ZATE 
PERLUJ d.o.o. z licenco 2500 in 2501 
POTOVANJA ZATE d.o.o. z licenco 2550 in 2551

1.SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Potovanja Zate (POTOVANJA ZATE d.o.o. ali PERLUJ d.o.o.), v nadaljevanju Potovanje Zate oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični paket oz. aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične pakete, ki jih organizira Potovanja Zate razen, če je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični paket.

Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletnih straneh www.potovanjazate.si. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega paketa ali druge storitve Potovanja Zate in se nanj nanašajo ti splošni pogoji in navodila za turistične pakete.

_________

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic, kjer Potovanja Zate nastopa kot posrednik. V tem primeru potnika zavezujejo splošni pogoji letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju.

Ti splošni pogoji ne veljajo za zavarovanje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini, kjer Potovanja Zate nastopa kot posrednik. V tem primeru veljajo splošni pogoji Zavarovalnice.

Ti splošni pogoji ne veljajo za zavarovanje rizika odpovedi turističnega paketa, kjer Potovanja Zate nastopa kot posrednik.

V tem primeru veljajo splošni pogoji Zavarovalnice.

2. PRIJAVA


Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Potovanja Zate na internetu (po e pošti in izpolnitvi e-obrazca prijave) ali pri pooblaščeni agenciji. Ob prijavi potovanja - Potovanja Zate (Perluj d.o.o. ali Potovanja Zate d.o.o.) in potnik skleneta pogodbo (predračun), ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem paketu ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.

Veljavnost prijave nastane, ko potnik plača akontacijo. Potovanja Zate potrdi prijavo s tem, da potniku pošlje predračun oz. račun, ki je hkrati tudi pogodba, kjer je naveden izbran turistični paket in kjer je zavedeno plačilo akontacije. Potnik je dolžan izdani dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake reklamirati pogodbo/predračun oz. račun v roku enega dneva po njegovi izdaji.

V primeru, da je do odhoda na potovanje daljše časovno obdobje, organizator Potovanja Zate izda predračun, kjer so zavedeni vsi plačilni instrumenti za potrdilo rezervacije turističnega paketa in sklenitev pogodbe med naročnikom in organizatorjem potovanja. Po opravljeni storitvi (po potovanju) pa izda veljavni račun za opravljeno storitev.

S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator potovanja - Potovanja Zate zavezuje, da bo kupcu zagotovil skupek storitev, ki sestavljajo turistični paket, kupec pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno ceno.

Potovanja Zate za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih paketov v višini 20,00 eur na prijavnico po osebi, ki se ob odpovedi ne vrača. Pri sestavi kompleksnih ponudb pa zaračuna varščino za sestavo ponudbe v višini 40,00 eur, ki se prav tako ne vrača, če se pogodba ne sklene.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (9. točka splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna z oddajo e-prijavnice in soglasjem osebnih podatkov ob oddaji (e-prijavnica), pa tudi s samim plačilom, ne glede na to ali je podpisana ali ne. Če potnik ne plača turističnega paketa v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem predračunu oz. računu, se šteje, da je odpovedal potovanje, organizator pa ima pravico obračunati potniku odpovedne stroške v skladu z določili v 9. točki.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki ali v elektronski prijavi, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Potovanja Zate. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

3. CENE


Cene potovanja so navedene v evrih in so določene v programih potovanja; veljajo pa od dneva objave programa. Potovanja Zate si pridržuje pravico do spremembe cene, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, vključno s stroški goriva) ali zaradi povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, pristaniščih...), ki vplivajo na ceno potovanja. Če so te spremembe povzročile znižanje cene potovanja, mora organizator potrošniku povrniti razliko v ceni. O morebitni spremembi cene potovanja - Potovanja Zate potnika obvesti.

Potovanje Zate sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene turističnega paketa iz prejšnjega odstavka le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in potrdilo vsebuje način izračuna spremembe. Cena turističnega paketa se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže osem odstotkov (8%), lahko kupec odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora Potovanja Zate povrniti kupcu vplačani znesek.


Potovanja Zate lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program (določeni fakultativni izleti ali storitve). V tem primeru Potovanja Zate ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

Potovanja Zate lahko v programu določi izhodiščno ceno turističnega paketa pri določenem številu potnikov in pri tem izrecno navede, da se lahko cena zviša, če se bo prijavilo manjše število potnikov oz. nastopijo drugi natančno določeni opredeljeni pogoji.

Potovanja Zate potniku ob sklenitvi pogodbe zaračuna izhodiščno ceno, v programu pa navede tudi dodatno ceno v obliki obveznega doplačila v primeru manjše skupine od-do število oseb. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz naslova manjše skupine, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil s pogoji seznanjen.


Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če obstaja več popustov in/ ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.


4. STORITVE, VŠTETE V CENO ARANŽMAJA oz. turističnega paketa


Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

5. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (* enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu turističnemu paketu razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni paketa.

*V primeru, ko se potnik individualno prijavlja na turistični aranžma, Potovanja Zate lahko nudi pomoč pri iskanju sopotnika na istem turističnem aranžmaju s katerim bi delil sobo oziroma je pripravljen z njim deliti sobo, če izrecno želi. Ne glede na omenjeno pa mora prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, za primer ko Potovanja Zate ni uspelo sopotnika. V primeru, da se prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu z zgoraj omenjenim dogovorom, se potniku vrne doplačilo vplačano za enoposteljno sobo oziroma se obračuna pri končnem plačilu potovanja.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Potovanja Zate v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti. V tem primeru organizator potovanje ne nastopa kot organizator, ampak le kot informator, zato potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke za te storitve na kraju samem.

6. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo na transakcijski račun podjetja POTOVANJA ZATE D.O.O. ali PERLUJ D.O.O. - ali pri pooblaščeni agenciji.

Akontacija, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30 % cene turističnega paketa, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja ter stroške rezervacije. Preostanek do polne cene je potrebno poravnati najkasneje 30 dni pred odhodom na potovanje oz. če ni v turističnem paketu programa drugače določeno. V primeru, da preostalega dela cene paketa potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal turistični paket in Potovanja Zate ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 9. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične pakete. Predračun oz. račun velja kot potrdilo o vplačilu.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina jamči potniku, pod pogoji določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične pakete oziroma pod pogoji, določenimi s Posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma mesto na posameznem potovanju.

Posebni plačilni pogoji so lahko dodatno navedeni v posameznem programu ali ceniku storitev in so različni glede na posamezni potovalni paket.

6. POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih, zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa (v večini primerov je ta doba 6 mesecev), je dolžno Potovanja Zate potnika na to opozoriti, potnik pa mora sam poskrbeti, da razpolaga z ustreznimi dokumenti in Potovanja Zate za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, Potovanja Zate ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Potovanja Zate, le-ta ne jamči uspešnosti pridobitve vizuma. Posredovanje Potovanja Zate, pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Potovanja Zate potniku ne vrača. Potovanja Zate ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev.

Potovanja Zate stranke pred potovanjem obvesti o potrebnih dokumentih za potovanje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati svoje natančne podatke. Ime in priimek se morata ujemati s tistim na osebnem dokumentu s katerim potuje. Potnik sam odgovarja za morebitno škodo oziroma stroške zaradi nepravilnih podatkov.

8. ODPOVED ali SPREMEMBA POTOVANJA - s strani ORGANIZATORJA

Potovanja Zate si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 10 (deset) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov.

Potovanja Zate si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Potovanja Zate pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Potovanja Zate si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Potovanja Zate ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Potovanja Zate ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Potovanja Zate odpove potovanje (program), ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene turističnega paketa. V primeru, da Potovanja Zate odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

Pri turističnih paketih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je ustrezno vreme bistveni pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Potovanja Zate potnika nemudoma obvesti. Potovanja Zate ne odgovarja za zamude letal, ladij, vlakov ali drugih prevoznih sredstev, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Potovanja Zate namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake ali višje kategorije.

9. ODPOVED ali SPREMEMBA POTOVANJA - s strani POTNIKA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Potnik mora v tem primeru ustno in pisno obvestiti agencijo Potovanja Zate. Odpoved mora poslati na elektronski naslov info@potovanjazate.si.

V tem primeru ima Potovanja Zate pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved.

Če potnik odpove pogodbo o sodelovanju, je dolžan Potovanja Zate pokriti tudi administrativne stroške v višini 20,00 eur po osebi na program.


A.) Višina povračila stroškov odpovedi programa oz. turističnega paketa je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju.

  • do 60 dni pred odhodom – 30 % cene aranžmaja,
  • 30 do 59 dni pred odhodom – 60 % cene aranžmaja,
  • 15 do 29 dni pred odhodom – 90 % cene aranžmaja,
  • 0 do 15 dni pred odhodom – 100 % cene aranžmaja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu potovanja.

B.) Višina povračila stroškov odpovedi programa oz. turističnega paketa se razlikuje v primeru, ko je bil opravljen nakup letalskih kart ali kakšnih drugih transportno prevoznih kart (ladja, vlak ali osebni prevoz) individualno na ime in priimek osebe ob rezervaciji potovanja in je potnik s tem dejanjem seznanjen v programu ob prijavi, karte pa ni mogoče stornirati, spremeniti ali vrniti stroške vplačila. Prav tako velja razlika višine povračila ob odpovedi za vse ostale morebitne stroške, če so povezani z individualno rezervacijo osebe (ime in priimek) in jih ni mogoče spremeniti.

Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi Potovanja Zate. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

POSEBNO DOLOČILO:

  • V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Potovanja Zate poleg stroškov odpovedi in administrativnih stroškov, tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Potnik oziroma organizator potovanja lahko na zahtevo potnika po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi turističnega paketa oz. najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Za vsako tako spremembo podatkov se potniku zaračunajo administrativni stroški v višini 20,00 eur. V primerih, ko so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar turistični paket obsega tudi prevoz z letalsko linijo ali čarterski let, pomorski prevoz, ipd. in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa Potovanja Zate, zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z agencijo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru nima pravice do povračila stroškov ter kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru je potnik sam odgovoren za morebitne stroške in škodo, ki jo je povzročil s spremembo programa.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja pred samim začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila

10. ODSTOPNINA ZA PRIMER ODPOVEDI POTOVANJA ali

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Sporazum o odstopnini se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije oz. vplačane akontacije in velja za izbran paket, ki krije različna povračila stroškov (uradni pozivi, nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Potnik je ob prijavi seznanjen z možnostjo sklenitve rizika odpovedi potovanja pri Zavarovalnici, s katero ima Potovanja Zate sklenjeno pogodbo. Zavarovalnica Triglav ima na izbiro opcije; paket A, paket B ali oba paketa AB. Pri Zavarovalnici Sava pa se izbira med osnovnim in razširjenim kritjem. Pri izbiri paketa se posameznik odloči po lastni presoji, lahko pa zavarovanje odpovedi tudi zavrne. Obe izbiri pisno potrdi ob e-prijavi (prijavnica na potovanje).

V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed Zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej Zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja Zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti Zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.


Odstopnina znaša različno glede na izbiro paketa in izbiro Zavarovalnice in zavisi od cene aranžmaja (npr. paket A 5,02% pri Zavarovalnici Triglav ali pri Zavarovalnici Sava od 4,03% dalje za osnovno kritje). S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da plačilo odstopnine ni mogoče. Potnik pa lahko tudi sam sklene riziko odpovedi potovanja pri katerikoli drugi zavarovalnici v za to določenem časovnem roku za znesek vrednosti celotnega potovanja. Pri tem je njegova dolžnost, da pisno obvesti Potovanja Zate, da bo to storil sam.


Ne glede na plačano odstopnino ima Potovanja Zate v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 20,00 € po programu ter pravico do zadržanja zneska vplačane odstopnine. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice ali katerekoli druge prevozne vozovnice vezane na potnika ob rezervaciji, Potovanja Zate poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC) in strošek vozovnice. Potnik ima iz naslova vplačane odstopnine torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. Potovanja Zate ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.).

Šteje se tudi, da potnik ni začel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo na začetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odstopnine v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.


Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.


V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Potovanja Zate pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo z odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

11. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

12. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je treba upoštevati, da merila kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od meril, ki veljajo v večini zahodnoevropskih držav, zato se v teh državah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

13. TOČNOST PREVOZNIKOV

Potovanja Zate ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva.

Potovanja Zate ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Potovanja Zate si pridružuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, let preko drugega letališča...), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti, zračnega prostora, stavk, slabega vremena, nanje organizator nima vpliva.

14. LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI PREVOZNIKI

V primeru odpovedi leta s strani nizkocenovnega letalskega prevoznika gredo stroški vseh sprememb in morebitna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. Potovanja Zate na to nima vpliva, niti ne prevzema kakršnekoli odgovornosti, če nizkocenovni prevoznik zaradi kakšnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremni datum odhoda ali vrne kupnino.

Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku, če v programu ni drugače navedeno, dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki ga nese na letalo in ki meri največ 56x45x25 cm. dodaten kos prtljage, ki se odda ob prijavi na let s skupno težo 15 kg (v nekaterih primerih tudi 20 kg) se plača kot dodatna prtljaga.

V primeru, da potnik kupi zgolj letalsko vozovnico je na ponudbi posebej navedeno ali je v ceni znesek prtljage zajet ali pa je potrebno doplačilo za prtljago.

Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red praviloma ni določen, razen če je potnik obveščen o tem pred potovanjem. Ob prijavi je potrebno navesti točne podatke IME IN PRIIMEK, tako kot je zapisano na potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnekoli naknadne spremembe navedenih podatkov, imajo za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.

15. REKLAMACIJE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozoriti na kraju samem, spremljevalcu Potovanja Zate, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji.

V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja znižanje cene po končanem potovanju.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno na elektronski naslov info@potovanjazate.si v 2 (dveh) mesecih po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Potovanja Zate le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije Potovanja Zate ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

Potnik naj pisno reklamacijo pošlje ali na elektronski naslov info@potovanjazate.si ali na naslov: Potovanja Zate d.o.o., Ob Savinji 2, 3313 POLZELA.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Potovanja Zate take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi Potovanja Zate ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

To določilo ne velja v primeru, da ima Potovanja Zate pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. V primeru spora med strankami so za vse spore pristojna sodišča v Republiki Sloveniji (krajevno sodišče).

16. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Potovanja Zate ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa ali programa, na katerega se je prijavil.

Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, če ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško poročilo/ potrdilo.

17. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Potovanja Zate ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Potovanja Zate ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in iz prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

18. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Potovanja Zate.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

19. INFORMACIJE O POTOVANJU

Potovanja Zate obvezujejo le navedbe v ponudbi oz. v samem programu potovanja.

Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov, ki so ga podali ob prijavi. vse informacije o programu oziroma potovalnem programu so dosegljive tudi na našem kontaktnem telefonu, ki je objavljen na spletni strani in/ali v pogodbi ali po meilu: info@potovanjazate.si.

  • DODATNE POSEBNE INFORMACIJE ALI KORISTNI NAPOTKI,

ki so objavljeni v programih potovanj se večinoma nanašajo na lastne izkušnje določene destinacije. Fotografije, objavljene v programu, so večinoma osebna last. V primeru, ko fotografija ni osebna in je prevzeta iz spleta, ne jamčimo za popolnost in verodostojnost podatkov ter videz, kadar jamstvo ni izrecno navedeno.

Navedbe vremenskih podatkov iz tabel (temperaturno povprečje zraka, vode, padavin...) so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Potovanja Zate ne odgovarja za neskladja podatkov v primerjavi z dejanskim stanjem.

20. UPORABA PODATKOV

Potovanja Zate vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Šteje se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti.

Potovanja Zate za potrebe poslovanja, to je z namenom sklenitve in izpolnjevanja pogodbe ter lahko tudi za namene obveščanja o ponudbi, od potnikov zbira osebne podatke kot so: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, e-mail naslov, telefonska številka, kopija osebnega dokumenta (ali podatki z dokumenta).


Od prejemnikov e-novic zbiramo podatke o e-mail naslovu ter ime in priimek. Prejemnik e-novic se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic in sporoči odjavo na info@potovanjazate.si.

Podatki potnikov se hranijo za čas trajanja pogodbe in nato še za obdobje 5 let. V skladu z davčnimi predpisi se računi in z njimi osebni podatki na računih hranijo za obdobje 10 let.

Potovanja Zate podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen v namen izpolnjevanja pogodbe (npr. posredovanje podatkov letalski družbi). Poizvedbo o hranjenju osebnih podatkov ali spremembo oziroma preklic soglasja lahko potnik zahteva kadarkoli s pisnim sporočilom na info@potovanjazate.si ali na naslov POTOVANJA ZATE D.O.O., OB SAVINJI 2, 3313 POLZELA. To ne velja za podatke katerih obdelava se izvaja na podlagi zakonskih določb.

I. - POSEBNI POGOJI IN DOLOČILA

Ti posebni pogoji veljajo za določene turistične pakete oziroma programe (medcelinska potovanja, ponudbe za zaključene skupine...) v tistem delu, ki se razlikujejo od teh splošnih pogojev in navodil za posamezne turistične pakete oziroma programe, kar je navedeno kot drugače določeno pod Posebni pogoji in določila. Drugače veljajo tudi za te turistične pakete in programe navedeni splošni pogoji.


SPLOŠNI in POSEBNI POGOJI - POTOVANJA ZATE so bili posodobljeni 01. 02. 2024

PERLUJ d.o.o. in POTOVANJA ZATE d.o.o. - OB SAVINJI 2, 3313 POLZELA

   Program Bali Women Spirit

je namenjen majhni butični skupini žensk do max. 12 oseb vključno z nama, ki sva spremljevalki na poti. Ravno ta butičnost je najin adut in posebnost tega potovanja glede vseh namestitev, organizacije prevozov in izletov ter možnosti sprotnega dogovarjanja glede raznih dodatnih terminov

(masaže, meditacije, kuharski tečaj, snorklanje, ..)

Potujemo v času deževne dobe (traja od nov.-aprila), zato je ploha možna vsak dan. Temu primerno sproti prilagajamo program. Vendar brez panike, tudi dežek včasih paše.

Temperature v tem času so med 25 stopinj (nočna) in 30 (dnevna), zavidljivih 28 stopinj ima tudi morje. Tudi voda v bazenih je precej topla in

primerna za nočno kopanje.

Program Bali Women Spirit te popelje v doživljanje barvitosti narave in raziskovanje več otokov Indonezije (Bali-Nusa Lembongan-Nusa Penida). 

V času našega potovanja ni glavne sezone.

Del tvojega razvajanja so tudi namestitve v katerih boš bivala 12 noči.

Izbrali sva privatne vile višjega cenovnega reda z zajtrkom. Vse imajo tudi bazen, nastanjene ste v dvoposteljnih sobah.

Omeniti velja tudi letalski transfer, ki je izbran tako, da ni daljšega čakanja na letališčih (zgolj 3- 4 ure). 

Nad indonezijsko hrano boš navdušena. 

Sadje dobiš na vsakem koraku, torej mango, kokos, papajo, dragon fruit, jack fruit.